Szolgáltatások

Elszámolási és szállítási lehetőség

A jelen ÁSZF a felek által megkötött Egyedi keretszerződések elválaszthatatlan részét képezik, valamennyi rendelkezése irányadó felek teljes szerződéses jogviszonyára kivéve, ha a felek az egyedi keretszerződésben a jelen ÁSZFtől eltérő rendelkezésekben állapodnak meg. Az Ügyfél általános szerződési feltételei nem válnak az Egyedi keretszerződés részévé. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Egyedi keretszerződés, az Eseti szállítási szerződés, továbbá a postai szolgáltatásokról szóló A SENDEE rendszerhez történő csatlakozás feltételei A SENDEE rendszer technikai feltételei Az Ügyfél, illetve a Futár kötelezettsége a SENDEE rendszer és applikáció alkalmazásához szükséges technikai feltételek — ideértve különösen a folyamatos internet elérést és a GPS helymeghatározást biztosító eszközöket — biztosítása, és azoknak az Egyedi keretszerződés hatálya alatt történő folyamatos fenntartása, valamint ezen eszközök üzemszerű működésének folyamatos biztosítása.

A SENDEE rendszer és applikáció alkalmazásához szükséges eszközök beszerzése, üzemképes állapotban tartása és működtetése, továbbá a technikai feltételek biztosítása az Ügyfél és a Futár kizárólagos kötelezettsége, e tekintetben SENDEE-t semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli. Az Ügyfél, illetve a Futár tevékenységének elszámolási és szállítási lehetőség feltételei Az Ügyfél, illetve a Futár tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések és elszámolási és szállítási lehetőség előírások maradéktalan betartása minden esetben az Ügyfél, illetve a Futár kötelezettsége, ezek teljesítéséért SENDEE semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben Ügyfél vagy Futár tevékenységével opció rang bármely hatóság bármilyen jogsértést állapít meg, vagy hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz ideértve különösen bírság kiszabásátezért kizárólag Ügyfelet, illetve Futárt terheli a felelősség, bármely ilyen jogsértésért vagy hátrányos jogkövetkezményért kizárólag Ügyfél, illetve Futár köteles közvetlenül helytállni.

Amennyiben az Ügyfél vagy a Futár tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy hatósági előírások megsértése miatt SENDEE-t bármilyen hátrányos jogkövetkezmény vagy kár éri, Ügyfél, illetve Futár köteles SENDEE-t haladéktalanul mentesíteni minden esetleges ilyen hátrányos jogkövetkezmény vagy kár alól. A Futárra vonatkozó egyéb feltételek A Futár a tevékenysége végzéséhez szükséges, megfelelő szállítóeszközt maga trendvonal kereskedési stratégiák biztosítani, továbbá maga köteles viselni a szolgáltatása teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költséget.

Az Egyedi keretszerződés egyik fél számára sem keletkeztet kötelezettséget a saját szolgáltatásának nyújtására vagy a másik fél szolgáltatásának igénybevételére.

elszámolási és szállítási lehetőség trump hogyan lehet pénzt keresni

SENDEE kifejezetten nem vállal kötelezettséget, sem felelősséget azért, hogy az Ügyfél vagy a Futár által esetlegesen elvárt tartalom szerinti, rendszerességű vagy mennyiségű szállítási szolgáltatási megrendelést teljesít Ügyfél részére, illetve biztosít Futár részére. Felek e körben különösen figyelemmel vannak azon körülményre, hogy a SENDEE rendszerben való regisztráció és részvétel ingyenes. Az egyedi azonosító egyedi, másra nem átruházható, azt annak jogosultja köteles titokban tartani és megelőzni, hogy az illetéktelen harmadik személyek tudomására jusson, vagy számukra hozzáférhető legyen.

Értékesítés (SM)

Mindezek megtartásáért Ügyfelet és Futárt teljeskörű és kizárólagos felelősség terheli. Amennyiben az egyedi azonosító illetéktelenek részére ismertté válik, vagy ahhoz illetéktelen harmadik személy hozzáfért vagy hozzáférhetett, erről SENDEE-t haladéktalanul értesíteni kell.

Az értesítésig az ilyen egyedi azonosítóval igénybe vett minden szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítéséért, illetve minden esetleges kárért az Ügyfél vagy Futár teljeskörű felelősséggel tartozik, annak viselésére, illetve megtérítésére SENDEE nem kötelezhető. SENDEE-t semmilyen felelősség nem terheli az egyedi azonosító váltáshoz szükséges idő alatt kiesett szolgáltatások miatt.

Az egyedi azonosító megszüntetése vagy a kizárás a rendszer használatából az Egyedi keretszerződés megszüntetését is eredményezi. SENDEE különösen, de nem kizárólagosan akkor jogosult az előző pontban foglaltak alkalmazására, ha i az Ügyfél vagy a Futár hogyan lehet előre pénzt keresni online sérti SENDEE vagy a SENDEE rendszer üzleti jóhírnevét, ii többszöri vagy súlyos panasz érkezik az Ügyféllel vagy a Futárral szemben, vagy iii az Ügyfél, illetve a Futár nem felel meg a szolgáltatása nyújtására vonatkozó, a jogszabályokban vagy a jelen ÁSZF-ben vagy elszámolási és szállítási lehetőség Egyedi Keretszerződésben foglalt feltételeknek, vagy iv az Ügyfél, illetve a Futár egyébként olyan magatartást tanúsít, ami SENDEE részéről kizárja a további együttműködés fenntartását, v az Ügyfél az esedékes vállalkozói díj megfizetését elmulasztja, vi Futár a küldeményt elveszíti, szándékosan megrongálja vagy megsemmisíti, vagy a Visszaigazolt Eseti megrendelést előzetes értesítés nélkül nem teljesíti.

SENDEE minden előzetes elszámolási és szállítási lehetőség nélkül felfüggeszti Ügyfél regisztrációját, amennyiben Ügyfél az esedékes vállalkozói díj megfizetését elmulasztja, továbbá minden előzetes elszámolási és szállítási lehetőség nélkül felfüggeszti Futár regisztrációját, amennyiben Futár a küldeményt elveszíti, szándékosan megrongálja vagy megsemmisíti, vagy a Visszaigazolt Eseti megrendelést elszámolási és szállítási lehetőség értesítés nélkül nem teljesíti.

Eseti megrendelést az Ügyfél kizárólag aktív státuszban rögzíthet a rendszerben. Az Ügyfél aktív státuszát hogyan lehet nagy pénzt keresni a vállalkozásával jogosult megváltoztatni passzív státuszra, amely azonban a korábban rögzített Eseti megrendelések hatályát — a lentiek szerinti visszavonás esetét kivéve — nem érinti. Az Eseti megrendelés rögzítése során az alábbi adatok megadása kötelező: feladó neve és feladási cím szállítandó csomag tartalma címzett neve és a szállítási cím irányítószám, utcanév, házszám, emelet és ajtó feltüntetésével a csomag ellenértékének kiegyenlítésének módja megrendelő által előre fizetve vagy a Futárnál utánvéttel a csomag értéke Az Eseti megrendelés rögzítése a SENDEE rendszerben az Ügyfél ajánlatának minősül az Eseti szállítási szerződés létrehozására.

Mindemellett Ügyfél tudomásul veszi, hogy SENDEE a szállítandó csomagok Eseti megrendelések szerint rögzített tartalmát nem köteles ellenőrizni, így amennyiben utólagosan válik nyilvánvalóvá, hogy a csomag a SENDEE által nyújtott szolgáltatás keretében nem szállítható akár annak mérete, tartalma vagy egyéb ok miattaz ebből eredő többlet költségek és többlet díjak minden esetben Ügyfelet terhelik.

Az Ügyfél a címzést a csomagon úgy köteles elhelyezni, hogy az tisztán látható és pontosan olvasható legyen. A címzésben nem lehet javítás vagy bármilyen olyan körülmény, amely félreértésekre adhat okot. A címzést úgy kell rögzíteni a csomagon, hogy az szállítás közben ne eshessen, vagy ne válhasson le. Amennyiben a csomag címzése ezen feltételeknek nem felel meg, a csomag nem vehető át kiszállításra. Az szállítandó csomag megfelelő becsomagolásáért az Ügyfél felelős. Ügyfél a szállítandó csomagot megfelelően lezárva, a csomag tartalmát megfelelően védve köteles átadni a Futár részére.

A csomagolásnak olyannak kell lennie, hogy az biztosítsa a csomag tartalma minőségének megőrzését a szállítás során, védje a elszámolási és szállítási lehetőség tartalmát a kiszállítás során szokásosan felmerülő esetleges sérülésekkel szemben is, továbbá biztosítania kell, hogy a küldemény ne tegyen kárt a szállítóeszközben, illetve ne veszélyeztesse a Futár testi épségét, egészségét. Futár a csomag átvételét mindaddig megtagadhatja, ha annak csomagolása nem felel meg a csomag biztonságos továbbításához szükséges követelményeknek.

A csomag átvételének a csomagolás hiányosságai miatt történő megtagadása nem mentesíti az Video oktatóanyagok bináris opciós elszámolási és szállítási lehetőség a vállalkozói díj megfizetésének kötelezettsége alól. A Futár a megmutatja a forex munkát annak tartalma ellenőrzése nélkül veszi át az Ügyféltől és annak tartalma ellenőrzése nélkül szolgáltatja ki a címzettnek.

A címzett a csomag tartalmát az átvételt követően, utánvétes csomag esetén az ellenérték megfizetését követően ellenőrizheti. Visszaigazolást a Futár kizárólag aktív státuszban rögzíthet a rendszerben. A Futár aktív státuszát bármikor jogosult megváltoztatni passzív státuszra, amely azonban a korábban rögzített Visszaigazolások hatályát és teljesítési kötelezettségét nem érinti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Futár nem köteles a felajánlott Eseti megrendelést elfogadni, ennek megfelelően SENDEE nem vállal kötelezettséget az Eseti megrendelés Visszaigazolására és ezáltal teljesítésére, vagy arra, hogy az adott Eseti megrendelés teljesítésére a teljesítéshez leginkább megfelelő Futár közreműködésével kerül sor.

A Visszaigazolás rögzítését követően az Ügyfél akkor is köteles az Eseti megrendelésben rögzített feltételeknek megfelelően kiszámított díjat SENDEE részére megfizetni, amennyiben a tényleges kiszállítás az Ügyfél érdekkörében felmerült bármely okból elmarad. A Visszaigazolás Futár által történő visszavonására nincs lehetőség. Amennyiben Futár az Eseti szállítási szerződés teljesítése tekintetében elháríthatatlan külső körülmény által akadályoztatva van, ezt köteles SENDEE részére haladéktalanul jelezni, aki jogosult a Futár Visszaigazolását törölni és az Eseti megrendelést más Futár számára elérhetővé tenni.

Az csomag feladása Elszámolási és szállítási lehetőség Ügyfél a szállítandó csomagot közvetlenül az Eseti megrendelést visszaigazoló Futár részére köteles átadni. Az Ügyfél köteles meggyőződni arról, hogy a Futár azonos a Visszaigazolást rögzítő Futárral. Az Ügyfél felel azért, hogy a Futár részére átadott csomag megfelel az Eseti megrendelésben rögzített tartalomnak.

A Futár nem köteles a szállítandó csomagot átvenni, ha az nem egyezik az Eseti megrendelésben, vagy az általa nem szállítható el pl. A csomag átvételének ezen okból történő akadályoztatása esetén Futár köteles SENDEE-vel egyeztetni, aki a szállítás feltételeit az Ügyféllel egyezteti, és azt esetleges többletdíj pl.

Amennyiben a csomag nem felel meg a jelen ÁSZF-ben foglalt követelményeknek vagy a jogszabályi előírásoknak, a Futár köteles a csomag átvételét megtagadni; az ebből eredő minden többletköltség és kár Ügyfelet terheli.

Traktor Festival Nedvězí 2019

Az Ügyfél a csomag átadásakor köteles felhívni a Futár figyelmét arra, amennyiben a csomag továbbítása a szokásostól eltérő kezelést igényel. Ennek elmulasztásából eredő minden kárért Ügyfél felel. A csomag tartalmáért és a csomagolás bármilyen hiányosságáért kizárólag az Ügyfelet terheli felelősség, e tekintetben SENDEE mindennemű felelősségét kizárja.

A csomag kiszállítása A Futár a kiszállítás során a csomagolást semmilyen körülmények között nem bonthatja meg, vagy nem bonthatja ki, köteles a kiszállítás során a csomag épségét megóvni. A csomag kiszállítása Futár kötelezettsége, aki köteles a szállítást a lehetőség szerinti legrövidebb útvonalon és legrövidebb időn belül teljesíteni, indokolatlan megszakítás vagy megállás nélkül, és a csomagot az Ügyfél által megadott címen a címzett részére kiszolgáltatni.

Futár teljeskörű felelősséggel tartozik SENDEE irányában azért, ha az Eseti szállítási szerződés teljesítése azért szenved késedelmet, mert Futár nem tartotta be a jelen pontban foglalt kötelezettségeit.

elszámolási és szállítási lehetőség munka egy komoly és biztonságos otthonból 2021

Mindemellett Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítás meghatározott útvonalon vagy meghatározott határidőben történő teljesítése a közlekedési adottságoktól függ, ezért elfogadja, hogy SENDEE nem vállal kötelezettséget a kiszállítás meghatározott útvonalon történő teljesítésére, vagy a csomag meghatározott időpontban vagy határidőn belül történő átadására.

A szállítási címet az Ügyfél a Futár részére átadott csomagon is köteles feltüntetni.

A jelen ÁSZF hatálya

Ügyfél a szállítási címet mindaddig módosíthatja, illetve a csomagot visszakérheti, amíg a csomag a címzett részére kiszolgáltatásra nem kerül, köteles azonban az ezzel internetes üzleti jövedelem felmerült többlet díjakat SENDEE részére megfizetni.

Ennek célja, hogy a SENDEE applikáción keresztül bonyolított szállítási szolgáltatások a lehető legmagasabb színvonalon kerüljenek nyújtásra, valamennyi részes fél legnagyobb megelégedésére. SENDEE bármikor jogosult olyan értékelési rendszert bevezetni és fenntartani, illetve azt felfüggeszteni vagy megszüntetni, amellyel meghatároz olyan minimális átlagos értékelési szintet, amelynek meghaladása előfeltétele a SENDEE rendszer igénybevételének.

Amennyiben az Ügyfél ezt a szintet nem haladja meg, az kifejezetten indokot szolgáltathat Ügyfél SENDEE rendszerhez való hozzáférése felfüggesztésének az arra vonatkozó szabályok szerint.

Ezzel a szállítási szolgáltatás teljesítettnek tekintendő. A Futár a csomagot kizárólag a SENDEE rendszerben rögzített címzett részére, vagy az alábbi személyek részére szolgáltatja ki: ha a kézbesítési cím lakóhely, az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője, ha a kézbesítési cím munkahely, a munkahelyen küldemények átvételére feljogosított elszámolási és szállítási lehetőség pl.

A Rillgoban 4 különböző díjazást lehet beállítani minden futárnak egységesen vagy akár külön-külön eltérőt is. Terület alapú Lehetőség van terület alapú díjazást beállítani, ahol a kiválasztott területekhez egyéni szállítási díjat és címpénzt fog számolni a rendszer.

Elszámolási és szállítási lehetőség a opciók csapdája a csomag kiszolgáltatásakor mennyiségi vagy minőségi kifogása van, ezt a Futár a rögzíti a SENDEE rendszerben, a csomagot nem adja át a címzett részére, és a kiszállítás kézbesíthetetlennek minősül. A címzett kifogásait elszámolási és szállítási lehetőség az Ügyféllel köteles egyeztetni, a csomag Futár által történt kibontásának esetét ide nem értve a Futár, illetve SENDEE a csomag címzett által elvárt tartalmáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Amennyiben a csomag a címzett részére bármely okból — ideértve a fenti pontban megjelölt okot is — nem kézbesíthető, a csomag az Ügyfél rendelkezése szerint visszaszállításra kerül az Ügyfél részére a SENDEE rendszerben rögzített feladási címre, a vonatkozó vállalkozói díj Ügyfél által történő megfizetése esetén. Amennyiben az Ügyfél a csomag visszaszállítását nem kéri, SENDEE a csomag őrzésére romlandó tartalmak esetén nem köteles, és jogosult azt megsemmisíteni.

A nem romlandó dolgok megőrzésére a jogszabályok rendelkezései irányadóak. A fentiek hogyan lehet pénzt keresni a bitcoin rendszeren mentesítik az Ügyfelet a vállalkozói díj megfizetései alól. Utánvétes csomagra vonatkozó eltérő rendelkezések Amennyiben az Ügyfél olyan csomag tekintetében kívánja igénybe venni a SENDEE szolgáltatását, amely csomag ellenértékét elszámolási és szállítási lehetőség címzett a csomag kézbesítésekor fizeti meg, ezt az Ügyfél az Eseti megrendelés rögzítésekor köteles a SENDEE rendszerben feltüntetni, az ellenérték rögzítésével egyidejűleg.

A félreértések elkerülése érdekében az utánvét lehetősége forex tanfolyam nok a csomag ellenértékének megfizetésére vonatkozik, a SENDEE szolgáltatása után járó vállalkozói elszámolási és szállítási lehetőség minden esetben az Ügyfél köteles megfizetni.

Utánvétes csomag esetén a Futár a csomag címzett részére történő átadásakor köteles a csomag SENDEE rendszerben rögzített ellenértékét a címzettől átvenni, és az átvett összeget köteles haladéktalanul az Ügyfél részére a SENDEE rendszerben rögzített feladási helyre visszavinni, és az Ügyfélnek átadni.

Az Ügyfél a biztosítékként letett összeget köteles a Futár részére haladéktalanul visszaadni, amennyiben a Futár a kiszállított csomag ellenértékének Ügyfél részére történő visszaszállítására és átadására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

Amennyiben a Futár nem tesz eleget a kiszállított csomag ellenértékének Ügyfél részére történő visszaszállítására és átadására vonatkozó kötelezettségének, az Ügyfél jogosult az ezzel részére okozott károkat a letett biztosíték összegéből kielégíteni. A Futár a csomagot nem adja át a címzett részére, amennyiben a címzett az ellenérték megfizetését megtagadja. A vállalkozói díj számítása minden esetben alapdíj és kilométerdíj figyelembevételével történik, a SENDEE által alkalmazott és közzétett mindenkor hatályos díjszabásban foglaltak szerint.

A kilométerdíj az egy kilométerre megállapított díj és elszámolási és szállítási lehetőség megtett távolság szorzata.

A vállalkozói díj elszámolásának alapja a SENDEE rendszer által az Eseti elszámolási és szállítási lehetőség Visszaigazolásakor kiszámított optimális útvonal szerinti távolság kilométerben. A díj módosítása nem érinti a módosítás hatályba lépését megelőzően létrejött Eseti szállítási szerződések vállalkozói díjának elszámolását.

A díjmódosítás hatályba lépését követően a SENDEE rendszerben történő részvétel és Eseti megrendelés leadása a díjmódosítás Ügyfél által történt elfogadásának minősül.

  1. Fordulópontok a kereskedésben
  2. Hírek internetes bevételei
  3. Opciós stratégiák 30 perc
  4. Kereskedési robotok derivatívák piaca az mt5 számára
  5. Bináris opciók kezdő kereskedők számára

Felek a vállalkozói díjjal, továbbá az esetleges lemondás miatti bánatpénz, illetve az esetleges egyéb igények tekintetében hetente számolnak el egymással. SENDEE a tárgyhét során teljesített Eseti szállítási szerződések vonatkozásában őt megillető vállalkozói díjról a tárgyhetet követő legkésőbb második munkanapon — a SENDEE rendszerben rögzített adatok alapján kiállított — számlát küld az Ügyfél részére, amely számlának melléklete a vállalkozói díjnak a SENDEE rendszerben rögzített adatok alapján készített tételes elszámolása.

A SENDEE rendszerben rögzített adatokat a felek hitelesnek fogadják el a teljesített szolgáltatások és az azok ellenértékeként megfizetendő vállalkozói díj tekintetében.

Az Ügyfél a számlát annak kézhezvételét követő 3 három munkanapon belül köteles kiegyenlíteni.

elszámolási és szállítási lehetőség fej és váll stratégia bináris opciókhoz

Amennyiben az Ügyfélnek a számlával kapcsolatosan bármilyen kifogása van, ezt a számla kézhezvételét követő 2 kettő munkanapon belül köteles jelezni SENDEE felé azzal, hogy a számla egyes tételei tekintetében bejelentett kifogás nem mentesíti az Ügyfelet a számla nem kifogásolt tételei szerinti vállalkozói díj megfizetésének kötelezettsége alól. SENDEE-t a szállítási szolgáltatások tekintetében a csomag Futár által történt kézhezvételétől annak a címzett részére történő kiszolgáltatásáig felel az Ügyfél felé és kizárólag az alábbiak elszámolási és szállítási lehetőség korlátozott kártérítési felelősség terheli: a amennyiben SENDEE a kézbesítésre határidőt vállalt, SENDEE a csomag esetleges késedelmes leszállítása esetén legfeljebb az adott Eseti szállítási szerződés tekintetében őt megillető vállalkozói díj erejéig tartozik kártérítési felelősséggel, kivéve, ha a kiszállítás határidőben való teljesítését elháríthatatlan küldő körülmények akadályozták, vagy a címzett elszámolási és szállítási lehetőség volt elérhető.

A csomag Eseti megrendelésben rögzített értéke nem haladhatja meg a csomag tartalmának valódi értékét. Amennyiben az érték nem valósan került feltüntetésre, SENDEE felelősségének felső határa az a pontban megjelölt összeg.

Részleges sérülés, illetve elvesztés vagy megsemmisülés esetén a kártérítés a sérülés, illetve elvesztés vagy megsemmisülés arányában áll fenn. Elszámolási és szállítási lehetőség nem kötelezhető sérelemdíj megfizetésére, valamint személyiségi jog megsértése miatti kártérítésre. SENDEE-t a szállítási szolgáltatások tekintetében a Futár felé kizárólag az alábbiak szerint korlátozott kártérítési felelősség terheli: a SENDEE — a jogszabályi keretek között — kizárja a felelősségét a Futárt a szállítási szolgáltatás teljesítése vonatkozásában érő bármely kár elszámolási és szállítási lehetőség, függetlenül annak személyi vagy vagyoni jellegére.

SENDEE nem vonható felelősségre az ilyen problémákból eredő semmilyen késés, teljesítési hiba vagy egyéb kár vagy veszteség miatt. A bejelentésben részletesen le kell írni a kár természetét és összegét. A kárt a bejelentésben ésszerű mértékben igazolni kell. A bejelentett kártérítési igényt a SENDEE a panaszkezelésre irányadó szabályok vizsgálja meg, és amennyiben a kártérítési igényt elismeri, ezt követő 8 nyolc napon belül intézkedik a kártérítés megfizetése iránt.

Ezen túlmenő kérdésekkel kapcsolatosan a SENDEE a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet, amely munkanapokon és óra között érhető el telefonon, illetve időkorlát nélkül e-mailben.

Utánvétes csomagok — pénzbeszedés CashService — Utánvét Utánvétes csomag szállítása: a kézbesítésnél a címzett készpénzzel fizeti ki az áru ellenértékét. A GLS napi rendszerességgel utal a feladó bankszámlájára, a megbízó belföldön a beszedést követő 2. Az utánvétbeszedés szolgáltatás Romániában, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban és Szlovéniában is elérhető. Ezekben az országokban a feladók a beszedést követő Nagyobb biztonság, csökkenthető a nemfizetési kockázat Megbízható és gyors utalás a feladó számlájára Max.

A elszámolási és szállítási lehetőség és e-mailes elérhetőség a www. A SENDEE által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges panaszokat az ügyfélszolgálaton kell bejelenteni telefonon vagy e-mailben, illetve egyébként írásban.

Névtelen panaszok nem elfogadottak. Az ügyfélszolgálat gondoskodik a panaszok kivizsgálásáról és a szükséges intézkedések megtételéről tájékoztatja a panasztevőt, legkésőbb a bejelentést követő 30 harminc napon belül. A panaszkezelési határidő 30 harminc nappal meghosszabbítható.

A védjegy felhasználásához SENDEE előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges, az elszámolási és szállítási lehetőség foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy egészének vagy bármely elemének használata, másolása vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása.

Az Egyedi keretszerződések és az Eseti szállítási szerződések hatálya és megszűnése Az Egyedi keretszerződést bármelyik fél jogosult bármikor indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetni, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. Az A bináris opció platina mutatója keretszerződés megszüntetésére irányuló egyoldalú nyilatkozatnak tekintendő a SENDEE rendszerben való regisztráció bármelyik fél által történő törlése.

Az Egyedi keretszerződés megszüntetése nem érinti az Eseti szállítási szerződések hatályát, amelyek teljesítésére továbbira is a jelen ÁSZF szerint kötelesek a felek. Az Eseti szállítási szerződéseket a jelen ÁSZF szerint, az Eseti megrendelés Ügyfél által történt lemondásával, vagy a Visszaigazolás Futár által történt visszavonásával lehet megszüntetni.

Az Eseti szállítási szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásra a jelen ÁSZF-ben rögzített időszakos elszámolás keretében kerül sor. Az Egyedi keretszerződés megszüntetése esetén a felek az Egyedi keretszerződés megszűnését követő 15 tizenöt napon belül számolnak el egymással, a jelen ÁSZF-ben foglalt elszámolási szabályok szerint. Értesítések Felek bármely értesítést írásban, elsősorban elektronikus úton, így lehetőség szerint a SENDEE applikáción keresztül tesznek meg egymás felé, ennek bárminemű akadályoztatása esetében e-mail elszámolási és szállítási lehetőség vagy a www.

Bármely szóbeli értesítés csak akkor hatályos, amennyiben azt írásban is megerősítik. Versenytilalmi rendelkezések Az Egyedi keretszerződés hatálya alatt Ügyfél nem jogosult Futárral közvetlenül a SENDEE által nyújtott szolgáltatásnak megfelelő szállítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást kötni, vagy Futárt ilyen feladatok ellátására bármilyen jogviszony keretében igénybe venni, továbbá nem törekedhet arra, hogy Futár a SENDEE-vel fennálló jogviszonyát megszüntesse.

Futár köteles haladéktalanul jelezni SENDEE felé, amennyiben Ügyfél a fenti pontban foglaltak szerinti együttműködésre vonatkozó ajánlatot tesz a részére.

Egyéb rendelkezések Titoktartás Felek kötelesek az Egyedi keretszerződés feltételeit, rendelkezéseit és az ahhoz kapcsolódó valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni.

Üzleti titoknak minősülnek különösen a SENDEE-re és a SENDEE metatrader 3 és a SENDEE rendszerre, mint szellemi termékre és üzleti megoldásra vonatkozó adatokat, az azonosítókat, a felhasználói adatokat, a szolgáltatási díjakat, a marketing és üzleti terveket, valamint azon üzleti, pénzügyi, műszaki, üzemeltetési és egyéb nem nyilvános információkat akár írásban, akár szóban kerültek közlésreamelyeket a közlő fél védettnek vagy bizalmasnak minősít, vagy amelyekről a másik fél indokoltan azt gondolhatja, hogy bizalmasan kezelendőek.

A titoktartás feleket az Egyedi keretszerződés megszűnését követően is kötelezi korlátlan ideig. Adatkezelés Az adatkezelésére a postai szolgáltatásokról szóló A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel SENDEE elsősorban az együttműködés érdekében szükséges adatokat rögzíti és kezeli az Ügyfél, a Futár, illetve a címzettek vonatkozásában, amely adatokból jogosult az Ügyfél, elszámolási és szállítási lehetőség a Futár részére átadni, illetve hozzáférhetővé tenni mindazon adatokat, amelyek az Eseti szállítási szerződések létrejöttéhez és teljesítéséhez szükségesek.

Az adatkezelés célja továbbá a SENDEE által Ügyfél részére nyújtott szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a SENDEE rendszer működésének ellenőrzése, a rendszer felhasználói jogosultságainak ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása.

Általános szerződési feltételek | Sendee - Házhoz szállítás, szabadság, jó csapat.

A SENDEE és az Ügyfél azonban kizárólag az Eseti szállítási szerződések teljesítésével összefüggésben, annak érdekében jogosultak Futár helyadatait megismerni, és ezen adatokat nem jogosultak megőrizni, vagy illetéktelen harmadik személyek részére kiszolgáltatni vagy azokat harmadik elszámolási és szállítási lehetőség számára hozzáférhetővé tenni. Amennyiben Ügyfél ezen tilalmakat megszegi, teljeskörű felelősséggel tartozik az ebből eredi minden kárért.

Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájában — hatáskörtől függően — a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék jár el, ez utóbbi alól kivéve, ha egyébként az általános szabályok szerint a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Részleges érvénytelenség Amennyiben az Egyedi keretszerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, illetve ha bármely rendelkezés teljesítése lehetetlenné válik, úgy az nem eredményezi az adott szerződés teljes érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát.

Felek kötelesek az ilyen rendelkezést olyan megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti szerződéses akaratukhoz. Joglemondás kizárása Az Egyedi keretszerződés vagy jelen ÁSZF vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint a SENDEE-t megillető valamely jog vagy jogorvoslat nem vagy késedelmes gyakorlása nem litecoin algoritmus ezen jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, illetve valamely jog vagy jogorvoslat részleges vagy egyszeri gyakorlása nem meríti ki ezen jog vagy jogorvoslat további gyakorlásának lehetőségét.

A két nyelvi változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat tekintendő irányadónak.

A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa forgalmazott termékeket a továbbiakban: Termékek a Megrendelő által kibocsátott külön megrendelés alapján a Megrendelő részére szállítja és átadja, a Megrendelő pedig köteles a Termékeket átvenni és a szerződés 2. A Felek tudomásul bírnak arról, hogy a jelen szerződés egyik fél számára sem biztosít kizárólagosságot és nem alapoz meg erre vonatkozó igényt. Ár, fizetési feltételek, kedvezmény 2. A Termékek ára a Szállító ill. Az árlistában szereplő árak nagykereskedelmi, nettó listaárak.

A jelen ÁSZF legutolsó módosításának időpontja: