Hol keres nagy pénzt az lbdi. TÉR ÉS TÁRSADALOM JÚNIUS

Menandrosz uralna alatt lolytatódott a tisebb görög feje delmek uralma Ganilhárában. Itől Antialhidáz górög király vagy {ejedclem uralkodott Taxilában.

A feliratot a taxilai t Iioilórosz vésette, aki Ántialhid!

Kőrösi Csoma-Görög istenek Indiában

A népvándorlás oka az i. Az utolsó görög Hermai- osz azi. Ezek jelentősége grorsan csókkent.

Entrevista con Roxy Tassone en FM AZ 92.7

A szakák az i. Körülbeliil i.

hol keres nagy pénzt az lbdi

Uralmukat görög műveltség, a görög Löágazgatási rendszer fenatartása, görög hol keres nagy pénzt az lbdi jel emzi. A görög fejedelmek penzveúéi uralrnuk alatt tovább műkodtek, építészetiik,ípar- művészetiik erőteles görög hatást mutat. Parthia - a korábbi Alhainenida majd Szeleukida szatrapia, a Kaspi-tengertől délkeletrc - i.

Parthia elszigetelte Baknia, majd később a Kabul-völgy és India görög államait a Eracedón hódítából.

Much more than documents.

Függetlenné váása jelentőikulturális ha- tásal volt lndiára, politikai hatása azonban alig roo éüg tanott. Mithri- datáz i. Á parthos iőváros ebben"á" időben Szirka'p. Szirkap Taxilának, a régi fővárosnak újorulan telepiiJt része.

hol keres nagy pénzt az lbdi

Áz it fellelt párthus péizek, a. Gondophemész nwét a hagyományok az i.

hol keres nagy pénzt az lbdi

A taxilai királyságban valósánűleg Gondophemészt követte i, sz. Á ,kusín" néwel pénzeken és feliratokon találkozunk a királynevek jelzőjck ént,lgy pl.

TÉR ÉS TÁRSADALOM JÚNIUS

Itt több csatát víltak a hrurokkal, akik végiil nyugat felé űzték tovább őket. Enől kezdve a kinai források két népcsoportot kiilönbö2teÉnek meg: a ,kisjüecsi-" ket és a ,nagyjüecsi"-ket.

hol keres nagy pénzt az lbdi

A ,kisjüecsi"-k telepedtek lÁ koráb- ban, a ,rragy jüccsi"-k tovább vándoroltak, és végiil Bakriát foglalták el a görögöktől. Á jüecsik.

Uploaded by

Itt nregszokták a górög, urbánus civilizációt, görög ábécéthasználtak. A letele- pedés után köriilbeltil roo éwel 5 jüecsi fejedelem vagy törzsíő közÜ a kusán törzs vezére, Kudzsula Kadphiszész az egész kusánok lakta tcriilctct Lirályságbatl egyesítefte, Hamarosarr nemcsak Bakrria íelert uralkodott. Meghódította Af ganisztánr, a Kabul-völgyet, Gandhárát: a taxilai királyságot és az Aísó- Szvát-völgyet. Utódai dinasztia uralkodói tós birodalmat öróköltek - a kusán -jelen- I.

Kadphiszész fia az Indus- medencére és a Gangesz-völglrc egészen Benárewig jesztette ki a kusán uralmat. A -rrregrrraradt sza. Kadphis sz kOriilbeliil llo-ig élt.

Valósáílű, hogy ezek eglke ali magát a trón váíomÁnyosának tartotta Li - az érdekcs, ríLrr. Feltételeáet6, hogy a ,Nételen Király" II. Köriilbeliil rzo-ban lépett trónra,l8 és uralma rig tartott. Alatta érte el a kusán birodalom legnagyobb kiter- jedé t. Huviska kóvetőjc I. Kaniska kózött. A Lorábbi birodalom egytk íszéntr.

hol keres nagy pénzt az lbdi

Kaniska volt a,baLtriai kusán korszak" első uralkodója. A Hol keres nagy pénzt az lbdi támadása el6szor Baktriát érte el, majd z3 3-ban, II. Vászudéva uralma alatt Indiát.

A nagykaoizaai Ipar-Testfilet",.Jtoagy-kanizsiú Takarékpénztár résxvény-tireasigv a.kotori

E, taalctcn cgrisrcn a X, szÁzad mj§odik {clág követhct6. A üzák istenei a t lgyO atal,i nlsák embei alakban, íejiik felett kobraiuklyával. Ezek az ősi dravida iiterrek soha nem tűntek el, hanem beolvadtak a hindűsta á később a buddhista panteon- ba.