RDP Wrapper Library

Lazarev technika bináris opciói

Exponent függvény az Excelben. Mérnöki számológép

Page 10 Kozma Tamás A bo lo gnai fo lya mat mint ku ta tá si prob lé ma A bolognai folyamatot kiterjedt információáramlás veszi körül. Az információk harmadik csoportját a különbözõ szaklapok által megjelentetett, a bolognai folyamattal kapcsolatos publikációk teszik ki.

lazarev technika bináris opciói

Mindezt az elektronizált transzparencia támogatja és hatja át; a nyilvánosság, a fél- és zártkörû nyilvánosságra hozatal napjaink egyik jellegzetessége.

A bolognai folyamatról közzétett információk jelentõs részét kutatási eszközökkel és módszerekkel gyûjtötték össze. Minthogy ez esetenként nem könnyû — az adatok nem állnak automatikusan rendelkezésre —, föl kell kutatni õket.

lazarev technika bináris opciói

Különösen mennyiségi adatok kísérik a bolognai folyamat alakulását, de nem ritkák a minõségi vizsgálódások sem ország- és intézménylátogatások, esettanulmányok stb. Ezeket az adatokat és információkat elsõsorban az érintettek gyûjtik önmagukról, részben azért, hogy beszámoljanak más részt vevõ országoknak és oktatásügyi kormányzatoknak, részben pedig azért, hogy tájékoztassák a felsõoktatást körülvevõ társadalmakat.

Bár az információk szinte árvízszerûen ömlenek, kevés olyat találunk közöttük, amely a bolognai folyamatot mint kutatási problémát azok akik bináris lehetőségeket használnak föl és határozná meg.

A bolognai folyamatról szóló információkat maguk az érintettek gyûjtik és teszik közzé; vagyis ennek a politikai változásnak õk a fõszereplõi.

- A tanulmány célja

Így csupán egyes szereplõk hangját halljuk másokét pedig nem vagy csak alig — például az érintettekét, az oktatókét vagy a hallgatókét. A lazarev technika bináris opciói folyamat elemzésekor azonban egyelõre még ott tartunk, hogy nincs vagy csak alig van elfogulatlan elemzés az európai felsõoktatás folyamatban lévõ reformjáról.

Az okokat többfelé kereshetjük.

lazarev technika bináris opciói

Mondhatjuk azt, hogy amíg a folyamat nem zárult le, idõszerûtlen megvizsgálni a kimenetelét, hiszen még változni fog. A bolognai folyamat lezárulása után bizonyos idõnek el kell majd telnie, hogy többé-kevésbé elfogulatlanul tekinthessünk vissza rá.

Exponent függvény az Excelben. Mérnöki számológép

De azt, hogy az európai felsõoktatás jelenlegi reformja mikor zárul le, még nem tudjuk. Ez azonban nem föltétlenül jelenti azt, hogy maguk a reformok lezárulnának — a reformfolyamat föltehetõen tovább is tart.

lazarev technika bináris opciói

Ennek a határait majd csak a késõbbi politikatörténészek tudják megvonni. Az érintettek kutatók vagy szakértõként tevékenykednek a bolognai folyamatot körülvevõ szakmai monitorozásban, adatgyûjtésben és korrekciókban — vagy pedig személyes érintettjei, esetleg éppen kárvallottjai annak. Az õ hangjuk hallható a szakmai-tudományos fórumokon, még ha szervezetlenül és rendezetlenül is. Belõlük tevõdnek ki a bolognai folyamat fanatikusai mind pozitív, mind negatív értelemben.

Mérnöki számológép online

A bolognai folyamatot mint oktatásügyi reformfolyamatot vagy mint a változás és változtatás politikáját az elmondottak miatt csak kevesen elemezték eddig. Az alábbiakban ezeket a keveseket keressük.

Ahhoz azonban, hogy elérhessünk hozzájuk, röviden számba kell vennünk azokat az információs teljesítményeket is, amelyek a bolognai folyamat — mint kutatási probléma — alapját képezhetik. A bolognai folyamat alapdokumentumai mindenki számára könnyen elérhetõk.

Belize (állam)

Lásd az irodalomjegyzéket. Annak ellenére azonban, hogy könnyen hozzáférhetõek, eddig viszonylag kevesen elemezték. Ezen dokumentumok nyilvánvalóbb vagy rejtettebb változásaira csak kevesen figyeltek föl.

lazarev technika bináris opciói

Pedig megfigyelhetõ, hogy a folyamat elsõ felének lezárulásával megváltoznak a dokumentumok címei és megjelenési formái, valamint a szóhasználatuk, illetve a hangvételük is. A kezdeti reprezentatív nyilatkozatokat újabban közlemények váltják föl, melyek helyzetjelentést adnak a bolognai folyamatról.

Példák az EXP függvény használatára az Excelben

Ezek a rejtett változások alkalmat adhatnak a kutatónak arra, hogy megpróbáljon bepillantani az lazarev technika bináris opciói bürokrácia színfalai mögé. E dokumentumok között sajátos helyet foglal el az as Magna Charta Universitatum.

Bár az ún. Bolognai Nyilatkozat hivatkozik rá, ennek a nyilatkozatnak nincs köze ahhoz, amit késõbb bolognai folyamatnak neveztek el. Ha csak annyi nem, hogy itt is az európai egyetemek képviselõi gyûltek össze — igaz, nem a kormányzatoké, hanem az intézményeké —, és itt is nyilatkozatot tettek igaz, nyilatkozatuk szelleme nagyban eltér kormányzataik késõbbi nyilatkozataitól és közleményeitõl. A hivatalos információszolgáltatás alapvetõ forrásai az ún.

Trends-jelentések ig öt kötet jelent meg.

- Bevezetés

Ezeket az Európai Egyetemi Szövetség EUA, European University Association adta ki, rendelte meg, közelebbrõl nézve azonban néhány jól pozicionált és az európai egyetemi világban elfogadott szakértõ munkája.

A Trends I—II. A Trends I—IV tanulmányozása szintén elengedhetetlen annak, aki a reformfolyamat állásáról tényszerûen akar tájékozódni.