A horogkereszt története

A Swastika a Harmadik Birodalom jelképe volt. 1945 óta a történészek azon fáradoznak, hogy megmagyarázzák a náci párt és vezetője Adolf Hitler hatalomra jutásának körülményeit. Annyi a megválaszolatlan kérdés, hogy a szakemberek csak nemrég kezdték el kutatni a hiedelmek eredetét. A hiedelmeket, amelyek örökre a swastikához kapcsolódtak.

Voltaképpen honnan ered a horogkereszt?
Valóban a jószerencse buddhista szimbóluma volt, amelyet Adolf Hitler változtatott félelmetes jelképpé?
Tényleg küldött az SS régészeti expedíciókat az ősi Swastika keresésére?
Igaz-e, hogy a náci pártot egy okkultista csoport, az úgynevezett Thule társaság alapította és a jelvényüket a swastikát is ő adta?

Az 1800-as évek végén, a modern ipari világból kiábrándulva nyugaton, Tibet eldugott világa felé tekingettek, mert ott sejtették az ősi mitikus bölcsesség forrását. 1875-ben egy orosz kalandornő Helena Petrovna Blavatsky, aki önmagának látnoki képességeket tulajdonított, megalapította a teozófiai társaságot.


Forrás: http://de.wikipedia.org


Tanításait olyan tapasztalatokra alapozta, amelyet a Himalájában egy titkos kolostorban szerzett.
1888-ban, a Titkos Tanítás címmel kiadott egy könyvet, amely szerint a világegyetem 7 cikluson ment át, és mindegyik ciklus egy-egy kapcsolat. Saját korát a negyedik kozmikus korral azonosította. Azzal a periódussal, amelyben az ötödik faj válik uralkodóvá. A szuper emberek faja, akiket árjáknak nevezett.
Korábban az árja megnevezést sohasem alkalmazták fajra vagy személyekre. Csupán az indo-európai nyelvcsalád egyik ágára alkalmazták, amely Indiából ered. Az árja faj ötlete csak képzelgés volt, de Blavatsky asszonynak köszönhetően az árja létezés hiedelme lassan világszerte gyökeret vert a spiritualisták és a misztikusok körében.Forrás: http://de.wikipedia.org


Madame Blavatsky egyedülállóan felelős egy másik újításért is. Azt állította, hogy az általa korábban felfedett misztikus jelek és szimbólumok között ott volt az árják különleges emblémája. Ez volt a swastika. A horogkereszt a buddhista világban évszázadokon át a jószerencse jelképe volt.
Tibetben a tűz és a teremtés istenének Agni-nak a jele. A swastikát megtalálták Dél-Amerika, Nyugat-Afrika, a Földközi-tenger és Észak-Európa ősi kultúráiban. A kutatók állítják, hogy mindezekben a kultúrákban a swastika a nap örvénylő sugarait ábrázolta. Blavatsky filozófiai tanításai hamarosan elterjedtek az Egyesült Államokban, majd átkerültek Európába. A látnok különösen népszerű lett Németországban és Ausztriában, és így a swastika, amelyet a teozófiai társaság jelvényéül választott, széles körben ismerté vált. Az I. világháborúhoz vezető évek során az osztrákok közül sokan vágytak arra, hogy a földjük egyesüljön Németországgal. Sorra alakultak a német kultúrát, történelmet ápoló társaságok és igen gyorsan vált egy férfi az osztrák-német ügy szellemi vezetőjévé. Guido von List rendkívül népszerű okkultista író volt, aki saját állítása szerint pszichikai úton a távoli múltba látott.Forrás: Bundesarchiv Bild 183-2007-0705-500, Guido von List


Tanulmányozta a rúnákat, az ősi írásrendszert, amelyet a vikinget és más északi népek használtak. Guido von List szerint a rúnák mágikus jelképek, és Blavatsky hatására a vikingek istenének Thor-nak a rúnajelét, a swastikát nevezte ki a legerősebb jelképnek. 


Thor ábrázolása Marten Eskil Winge, svéd festő Tors strid med jättarne című festményén

Forrás: http://hu.wikipedia.org


Thor (Tór, másképp Punraz vagy Donar) a skandináv-germán mitológiában a mennydörgés, a vihar és a termékenység istene. Neve feltehetően az ógermán Punra, betű szerint "villámisten" szóból, illetve a középfelnémet Donner (mennydörgés) szóból származik. A hettita, görög és római párhuzamok alapján következtethetünk, hogy Thor egykor égisten is volt. Indogermán hatások a finnugor mitológiában is kimutathatók és hasonló változásokat mutatnak. Thor nevéből ered az angol Thursday és a német Donnerstag szó, ami a hét napjai közül mindkét nyelven a "csütörtököt" jelenti. Thort kalapácsos istenként szokták ábrázolni.

Blavatsky nyomán azt állította, hogy a swastika az árják jele és az ősi árják legtisztább leszármazottai a németek. Az I. világháború kitörésekor 1914-ben Guido von List-nek már több tízezer követője volt. Társaságok alakultak tanításának terjesztésére, amelyet von List úgymond megjósolt. A német és az osztrák lövészárkokban érdeklődve olvasták von List munkáit. Az árják állítólagos jele, a swastika rendkívül népszerűvé vált és von List tanítványai swastika talizmánokat is árusítottak a csapatok körében. A harcias német nacionalizmus új jelképeként már a swastikát festették (ha nem is hivatalosan) a német repülőgépek oldalára.


Fritz Berkhardt zsidó származású I. világháborús vadászpilóta repülőgépében melyen jól látható a horogkereszt

Forrás: www.historiainfinitus.com


1918-ban a vereség kiábrándító csapásként érte a németek millióit. Egy birodalmat vártak, ehelyett megalázták őket. A háború utolsó évében a németek, ha rövid időre is, de jelentős sikereket értek el, így sokak számára egyetlen magyarázat kínálkozott a vereségre, mégpedig az, hogy az országot belülről árulták el. A hadsereg tisztjei saját kudarcaik leleplezése érdekében gyorsan bűnbakot kerestek. A vereségért nyíltan a demokratákat, a kommunistákat, és a zsidókat vádolták.
Vilmos császár lemondása jelentette a végső csapást. A régi Németország gyakorlatilag megszűnt. Az egykor büszke nemzetet elárasztotta a bankok csődje, a tehetetlen szegénység és a politikusok civakodása. Viszont a legrosszabb még hátra volt. Elkeseredett háborús veteránok milliói kerültek az utcára. Az ország az anarchia és a polgárháború mocsarába süllyedt.
1918 és 1919 folyamán a kommunisták és a jobb oldaliak közötti összecsapások rázkódtatták meg a fiatal Weimar-i Köztársaságot. Erőszakos cselekményekre került sor Berlinben, a Ruhr-vidéken és Bajorországban. A jobb oldali klikkek nem feledték el az árja birodalom álmát, amelyet Guido von List népszerűsített. Szabad csapatok és fegyveres veteránok bandái szerveződtek, hogy harcoljanak a kommunisták ellen és megvédjék Németország határait. A swastikát saját jelvényüknek fogadták el.
Guido von List-nek, az árják felsőbbrendűségéről hirdetett misztikus tanaiból, ekkor bontakozott ki egy titkos társaság, amely az egész országra kiterjedt, és önmagát a Germán Rendnek nevezte. Tagjai arisztokraták, üzletemberek és gazdag szabad foglalkozásúak voltak. A Rend mélységesen antiszemita és antidemokratikus volt. Tagjai olyan okkult szertartásokon vettek részt, amelyeket von List eszméi ösztönöztek. A Germán Rend müncheni páholyát nevezték Thule társaságnak, a kelták egykori misztikus világa nyomán. A Thule társaság jelképe a swastika volt. A német nacionalisták egyenest az árja felsőbbrendűség emblémájaként fogták fel a swastikát. Blavasky zavaros teozófiájának hatására lassan az egész nyugati világot elbűvölte a jelkép.


A kanadai Edmonton jégkorong csapata 1916

Forrás: www.sharenator.com


Az angol író Rudyard Kipling Indiáról szóló történetei a swastikával díszítve jelentek meg, mivel Skóciában a swastika ábráit fedezték fel egy barlangban, ezért ez ihlette a szimbólummal díszített szoknyarögzítő tű megalkotását is.


A Coca Cola cég egyik reklám medálja 1922-ből

Forrás: http://www.sharenator.com


Az Egyesült Államokban drága fülbevalókat és melltűket díszítettek swastikával. Az I. világháború alatt a brit Háborús Takarékossági Mozgalomnak a swastika volt a hivatalos jelvénye. Hivatalnokait szolgálatuk elismeréseként a swastikát ábrázoló kitűzőkkel jutalmazták.
A brit misztikus körök és a druida kultusz tagjai szintén a swastika jelét viselték szertartási köpenyükön.
1918 végén a Germán Rend müncheni páholya, a Thule társaság úgy határozott, hogy munkás vitakört szervez. Hamarosan a csoport legtevékenyebb tagja Anton Drexler lakatosmester azt javasolta, hogy alakuljanak politikai párttá. A Thule társaság beleegyezett és 1919. január 19-én az új párt megtartotta első gyűlését Münchenben a Fürstenfelterhoff-i kocsmában. Így született a Német Munkáspárt.
A Nagy Háború befejezése óta a jobb oldali politikai pártok, a szabad csapatok fegyveres polgárőrségei és a háborús veteránok szervezetei mind a német hadsereg feltámadását szolgálták. A Versailles-i Szerződésben a győztes nyugati szövetségesek szigorú korlátozást írtak elő a Német Fegyveres Erőkre. A szárazföldi hadsereg létszáma nem haladhatta meg a 100 ezer főt, és a fegyverzet mennyiségét is szigorúan korlátozták. A hadsereg vezetése, amely rokonszenvezett olyan csoportok céljaival, mint a Germán Rend, titkos tartalékként felfegyverezte és kiképezte a szabad csapatokat, valamint szüntelenül kereste azokat a politikai csoportokat, amelyeknek támogatást nyújthat. Ebből a célból kémeket, megbízható veteránokat és még aktív katonákat bíztak meg, hogy jelentéseket készítsenek az új pártok célkitűzéseiről. Az egyik ilyen kém, a 30 éves káplár Adolf Hitler volt. 1919. szeptember 10-én Hitler meglátogatta a Német Munkáspárt egyik ülését, majd a hadsereg utasítására perceken belül csatlakozott a párthoz. Hamarosan a legnépszerűbb szónok lett a gyűléseken. Néhány hét múlva már a propaganda ügyek intézését bízták rá.
1920. február 20-án a párt Német Szocialista Munkáspártra változtatta a nevét. A következő májusban pedig emblémaként a párt elfogadta a Thule társaság jelképét.
Ez volt a horogkereszt.


Propaganda főnökként és amatőr művészként Hitler maga tervezte meg a swastikával díszített zászlót, amelyet azután az új náci párt elfogadott. A Thule-i ívelt swastikát az egyenes karokkal formált jelkép váltotta fel. Színe fekete, vörös háttéren, fehér körben. Ugyanis a régi birodalmi zászlót szintén ugyanez a három szín alkotta.
Sok találgatás folyt már arról, hogy Hitler vajon szándékosan fordította-e meg az eredeti tibeti swastika irányát egy vészjósló gesztussal, ezzel a jószerencse szimbólumát egy ördögi jelképpé alakítva.
Valójában, addig az időpontig, amíg a német okkultisták, a jobboldali politikusok csoportjai és a szabad csapatok használták, addig a swastikának nem volt megállapodott iránya. Az óramutató járásával egyező és ellenkező formát egyaránt használták.
Miért választotta Hitler a jobb oldal felé kanyarodó karokat a náci párt számára? Hitler, és egy rangidős náci hivatalnok lejegyzett beszélgetéséből kiderült a valódi ok. A Führer azzal érvelt, hogy mivel a swastika a nap árja szimbóluma, ezért úgy kell ábrázolni, ahogy a nap megjelenhetett az ősi árják szülőföldjén, Thule fölött.
Nyilván úgy tűnt, hogy a nap keletről nyugatra végig gördül az égbolton. Az árják igazi swastikájának, Hitler érvelése szerint, ennek megfelelően kell csavarodnia. Noha a náci horogkereszt legáltalánosabb formáját egyenes karok alkották, az ívelt Thule-i swastikát sem felejtette el a náci párt. Ilyen volt például a barna inges rohamosztagosok övcsatjain.


Az SA (Sturmabteilung) tagjainak övcsatja rajta a napkerék a behajlított szárú swastikaA keleti fronton a partizánok elleni hadviselés jelképes díszeiben (Bandaharcos Jelvény) egyaránt megjelent az ívelt Thule-i swastika, és a római tőr.


A bandaharcos jelvény arany fokozata


Az északi SS Wiking hadosztály tankjain szintén a Thule-i ívelt swastika volt látható. Bármilyen formában jelent is meg a nemzeti szocializmus zászlóin és tárgyain, a jelentése ugyanaz maradt. Azt jelentette, amit Blavatsky asszony és Guido von List állított róla: az árják jelképe volt. Hitler szavaival: "A swastika az árja ember misztikus sorsának jelképe."


Az SS-Viking hadosztály egy Pz. III.-as harckocsija Oroszországban

Forrás: Bundesarchiv Bild 101III-Altstadt-055-37, Russland, Panzer III, Waffen-SS-Division "Wiking"


A náciknak, a horogkereszt iránti csodálata egy rendkívüli megbízásban is testet öltött. Olyan küldetésben, amelyet az SS ihletett és maga Adolf Hitler is támogatott. Mindenképpen arra törekedtek, hogy megtalálják a történelemben az árja faj nyomát. Azét a fajét, amely valójában csak a misztikusok képzeletében létezett.
1935-ben, a náci kormány létrehozta az ősi örökség, az Ahnenerbe intézetét, amely az SS ellenőrzése alá került. Az Ahnenerbe, a német őstörténet tanulmányozására több mint 50 részleget hozott létre és a III. Birodalom területén minden régészeti kutatást ellenőrzött. Hivatalos feladata annak kimutatása volt, hogy az árják egykor északi szülőföldjükről vándoroltak el és megalapozták a történelem nagy civilizációit.
Az Ahnenerbe régészei az egész világon kutatták a horogkeresztet, hogy ezzel bizonyítsák állításaikat. Ahol megtalálták ezt a jelképet, ott következtetésük szerint valamikor árja civilizáció virágzott.
Miért bizonygatták, hogy minden jelentős kultúrát az árják alapítottak? Azért, mert ezzel akarták alátámasztani, hogy a németek az árják leszármazottai természeti jogon indulnak hódításra és ősi jussukat foglalják vissza.
1937-ben a Nemzeti Szocialisták Münchenben azt állították, hogy a történelem folyamán az árják eredménye minden kulturális vívmány. Mindenütt hemzsegett a swastika, amelyet az árja faj jelképeként tiszteltek.
A náci uralom alatt az árja mítosz, amelyet nemrég még csak az okkultisták terjesztettek, ekkor már államvallássá alakult. Ennek a jelképe lett a horogkereszt, amellyel a Nemzeti Szocializmus a krisztusi keresztet helyettesítette.
A német nép többsége kétkedve vagy ellenségesen fogadta a nácik törekvését, hogy helyettesítsék a kereszténységet. Hitler óvatosan kerülte a keresztény egyházakkal a nyílt összeütközést, de a nácik elszántan hitték, hogy az idő nekik dolgozik. Minden német fiúnak be kellett lépni a párt valamelyik ifjúsági szervezetébe, amelyekben a legharsányabban hirdették az új vallást.
A Hitlerjugend szertartásai során nem a bibliából, hanem a Mein Kampf-ból olvastak fel részleteket. Egy Hitlerjugend nóta így szólt: "Egy ördögi pap sem írtja ki belőlünk azt az érzést, hogy mi Hitler gyermekei vagyunk. Le a szenteltvízzel és a tömjénfüsttel. A swastika üdvösséget hoz a földre."
A Német Hajadonok Szövetségében, amely lányok részére volt fenntartva a nácik ifjúsági szervezete, fényes ünnepségeket tartottak, amelyen az ívelt horogkeresztet, a Thule társaság örökségét hordozták. Bemutatták hajdani germán törzsek kitalált vallási rítusait is. Megváltoztatták a hivatalos német naptárt. Töröltek belőle és a tankönyvekből mindent, ami a karácsonyra utal. Ehelyett bevezették a napnak szentelt téli fesztivált. A nyári napfordulót szintén hivatalos ünnepé nyilvánították. Szerte a birodalomban ünnepi tüzeket gyújtottak és az éjszakai náci szertartásokon tűzimádó varázs szövegeket énekeltek. Guido von List germán misztikus képzelgései váltak valósággá az új náci vallásban, akárcsak az árja birodalomban, amelyről annyit áradozott. A hódítás, a faji megsemmisítés hitleri programjával, a swastika diadalmasan lobogott Európa számtalan országa felett.
Alig hatvan év alatt, mióta madame Blavatsky az árják jelképének nevezte a swastikát, az beteljesítette új küldetését.
Kérdés marad, hogy a jószerencse buddhista szimbólumából milyen egyéb erők segítségével lett az emberiség egyik legfélelmetesebb jelképe.

Az Írországi Swastika ruhamosoda autója és épülete 1962-ben /Dublin-Ballsbridge/.

A cég 1987-ben szűnt meg.


Forrás: http://comeheretome.wordpress.com


 

Forrás:

-de.wikipedia.org

-hu.wikipedia.org